Cà Mau: Đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

SKV – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, chủ đầu tư rà soát, tập trung thực hiện các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; trong đó, lưu ý tiếp tục bám sát các mục tiêu, định hướng, nguyên tắc tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để bảo đảm thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thu, chi ngân sách nhà nước, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thường xuyên theo dõi, rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Khẩn trương rà soát các nội dung hướng dẫn của Trung ương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát trình tự, thủ tục và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguyệt Thanh