Cà Mau: Tiếp tục thực hiện quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

SKV – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phát huy vai trò của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ đến các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, cần cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được quy định trong Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng; kịp thời phát hiện, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cứu nạn, cứu hộ; nắm chắc các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin và triển khai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nguyệt Thanh