HỘI NAM Y VIỆT NAM, CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI  TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

( SKV)  –  Ngày 30/9 năm 2021 tại Hà Nội, Ban thường vụ Trung ương  hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của thầy thuốc ưu tú, dược sỹ chuyên khoa II , lương y Nguyễn Đức Đoàn – Chủ tịch Hội nam y Việt Nam. Cuộc họp bàn nhiều nội dung quan trọng , nhưng trong đó tập trung bàn về tổ chức đại hội lần thứ II, của Hội Nam y Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2022. Ban thường vụ quyết định thành lập ra các Tiểu ban để để giúp ban thường vụ tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho đại hội gồm các ban và các cá nhân sau :

Văn nghệ chào mừng đại hội lần thứ nhất Hội Nam Y Việt Nam

1) Ban văn kiện gồm : Ông Nguyễn Đức Đoàn (Trưởng ban), ông Trương Việt Bình , ông Nguyễn Xuân Việt , ông Hồ Bá Do , ông Lê Lương Đống và ông Đỗ Sơn Hà . Nhiêm vụ của tiểu ban văn kiện: Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2, báo cáo về sửa đổi điều lệ và nội dung điều lệ sửa đổi, báo cáo kiểm điểm về lãnh đạo ,chỉ đạo của ban chấp hành, báo cáo của ban kiểm tra, báo cáo tài chính.

2) Ban nhân sự gồm : Ông Nguyễn Đức Đoàn ( trưởng ban), ông Trương Việt Bình, ông Nguyễn Hồng Siêm, ông Nguyễn Hoàng Sơn,ông Đỗ Sơn Hà , ông Nguyễn Hưng Củng. Nhiệm vụ của tiểu ban này là xây dựng tiêu chuẩn số lượng ban chấp hành, ban thường vụ , chủ tịch , phó chủ tịch , ban kiểm tra. Đưa ra danh sách để bầu ban chấp hành , ban thường vụ , ban kiểm tra.

3) Ban kinh tế – Khánh tiết gồm : Ông Nguyễn Mạnh Thản (trưởng ban), ông Đoàn Quang Huy, ông Hoàng Sầm , ông Ngô Văn Phước, ông Nguyễn Quang Hưng, ông Nguyễn Vũ Hùng , ông Nguyễn Văn Nhượng, bà Nguyễn Thị Mộng Duyên , và ông Lê Trác Tú. Nhiệm vụ của tiểu ban này tạo nguồn kinh phí cho đại hội, chuẩn bị tài liệu giấy mời, quà, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội.

4) Ban thông tin tuyên truyền gồm: Ông Nguyễn Hữu Trọng (trưởng ban), Ông Phạm Đình Xinh và Ông Ngô Văn Phước. Nhiệm vụ là thông tin tuyên truyền cho Đại hội, làm việc với các cơ quan báo chí.

                                                                                  Phạm Đình Xinh