NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II HỘI NAM Y VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 2022-2027)

Ngày 15/9/2022 tại Hội trường Nhà khách La Thành Hội Nam y Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có 273 hội viên thay mặt 2250 hội viên được lựa chọn từ các tổ chức cơ sở của Hội về tham gia Đại hội. Đại hội được đón tiếp các vị khách quí đại diện cho các Bộ ngành, các cơ quan, đoàn thể và các hội bạn cùng các phong viên báo chí đến dự, chứng kiến và đưa tin về Đại hội.

Đại hội đã xem xét, đánh giá toàn diện và cho ý kiến về Báo cáo Tổng kết thực hiện chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ I, chương trình hoạt động của nhiệm kỳ II; Báo cáovè đổi tên Hội, sửa đổi bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; Báo cáo của Ban kiểm tra và Báo cáo tài chính. Đại hội đã cho ý kiến về Đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra cùng chức danh Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nghe các tham luận của đại diện một số tổ chức cơ sở của Hội.

Tại Đại hội đã tôn vinh, ghi nhận và tặng cờ thi đua cho 10 tổ chức cơ sở hội đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình hoạt động nhiệm kỳ I; Tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Y học cổ truyền Việt Nam”cho 72 hội viên và tri ân tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Y học cổ truyền Việt Nam” cho 146 thầy thuốc, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu không phải hội viên vì đã có nhiều thành tÍch kế thừa, phát huy, phát triển và ứng dụng y học cổ truyền trong cuộc sống dân sinh.

1. Đại hội đại biểu lần thứ II Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã quyết nghị:

 • Biểu quyết 100% nhất trí nội dung Báo cáo Tổng kết thực hiện chương trình hoạt động nhiệm kỳ I, chương trình hoạt động của nhiệm kỳ II được thể hiện qua các chương trình sau:
 • Phát huy tiềm năng to lớn của Y dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cần xác định Y dược cổ truyền là nguồn nội lực to lớn của dân tộc ta, để đầu tư khai thác, phát huy, phát triển chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 • Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ Sưu tầm – Kế thừa – Nghiên cứu khoa học – Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị – Bào chế sản xuất các chế phẩm, nuôi trồng cây con thuốc cổ truyền.
 • Xã hội hóa các hoạt động của Hội nhằm huy động mọi nguồn lực của Hội, của xã hội vào việc phục hồi chấn hưng phát huy, phát triển nền y học độc đáo và đặc sắc của dân tộc.
 • Nâng cao và phát triển kỹ năng, kỹ thuật của Y dược cổ truyền trên cơ sở giữ vững, bảo tồn và phát huy tinh hoa của Nam y, kết hợp với tinh hoa Y dược cổ truyền Đông phương và Y dược hiện đại để hội nhập, góp phần xây dựng nền y dược học Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Để đạt được những phương hướng mục tiêu nêu trên, chúng ta cần thực hiện theo các giải pháp đồng bộ dưới đây:

Một là phải kiện toàn đổi mới hệ thống tổ chức thực hiện và lề lối làm việc từ Trung ương Hội đến các chi hội, các ban của Hội.

Hai là đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ cho hội viên, cho đội ngũ cán bộ của Hội.

Ba là khai thác tiềm năng thế mạnh của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có uy tín của Hội cùng nhau đề xuất chọn lọc những mũi nhọn đặc sắc của y dược cổ truyền lập dự án kêu gọi liên danh, liên kết và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện.

Bốn là tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y dược cổ truyền, mở rộng quan hệ hợp tác vớicác Hội Hữu nghị Việt Nam và các nước nhất là các nước trong khu vực như: Liên bang Nga, Trung quốc, Hàn quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia …có nền Y dược cổ truyền phát triển.

Năm là khai thác mọi nguồn lực của toàn xã hội để đẩy mạnh xãhội hóa y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sáu là tăng cường vận động phát triển nuôi trồng cây con làm thuốc và sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe dưới dạng thực phẩm chức năng. Việc vận dụng nuôi trồng cây con làm thuốc phải gắn với việc sản xuất các chế phẩm đang lưu hành trên thị trường để giải quyết đầu ra. Xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ tuần hoàn theo tinh thần nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 1. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành một số chỉ tiêu chủ yếu:

– Kết nạp phát triển hội viên mới từ 500 – 1000 hội viên/ năm.

– Hội viên Nam y gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 80 – 95%. Tiêu chí bình xét hội viên – Tư cách phẩm chất đạo đức tốt – Gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ – Sinh hoạt chi hội đông đủ – Đóng hội phí đầy đủ – Không vi phạm quy chế chuyên môn, pháp luật và Điều lệ Hội.

– Chi hội trong sạch, lớn mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ: Phải đạt các tiêu chí sau 100% hội viên tham gia (trong đó 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

– 100% hội viên đóng hội phí đầy đủ.

– Không có hội viên yếu kém, vi phạm kỷ luật.

– Có quỹ chi hội bình quân 500.000 đ/hội viên/năm.

– Chuẩn bị tốt các buổi sinh hoạt chuyên môm theo hướng chuyên đề (phân công báo cáo viên, gợi ý thảo luận, kết luận …)

Công tác kiểm tra – giám sát:

– Kiểm tra giám sát 2 – 3 chi hội/năm.

– Kiểm tra kế toán tài chính 1 lần/năm.

Giao lưu – Hội thảo:

– Giao lưu gặp gỡ trao đổi chuyên môn 4-5 lần/ nhiệm kỳ

– Hội thảo khoa học 2 hội thảo/nhiệm kỳ.

 1. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí sửa đổi, bổ sung nội dung một số diều của Điều lệ Hội. Biểu quyết 95 % nhất trí đổi tên Hội là Hội Y Dược cổ truyền Việt Nam
 2. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí các nội dung Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Báo cáo Tài chính.
 3. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí Đề án nhân sự và số lượng Ban chấp hành nhiệm kỳ II là 68 ủy viên. Ban thường vụ 23 ủy viên, Ban kiểm tra 5 thành viên
 4. Biểu quyết 100% nhất trí kết quả bầu Ban chấp hành gồm 68 ủy viên, Ban kiểm tra gồm 05 thành viên:
 5. Tại Đại hội các ủy viên Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã nhất trí 100% bầu TTND, GS, TS Trương Việt Bình giữ chức danh Chủ tịch Hội
 6. Trên cơ sở các bản Quy chế đã có trong nhiệm kỳ I Đại hội giao Ban thường vụ nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi xây dựng các bản quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế tài sản tài chính, Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Chi hội để trình Ban chấp hành Hội tại kỳ họp thứ hai.
 7. Đại hội giao Ban thường vụ Hội hoàn chỉnh các hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội và Điều lệ sửa đổi để trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

Đại hội Đại biểu lần thứ II Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 yêu cầu toàn thể hội viên Hội Nam y Việt Nam đoàn kết cùng Ban chấp hành Hội hãyphát huy trí tuệ, tài năng, đóng góp tài lực, tượng trợ, giúp đỡ nhau, tích cực tham gia các chương trình hoạt động để xây dựng Hội Nam y Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI

(Đã ký)

TTND, GS, TS Trương Việt Bình